Disclaimer

Algemeen

De site welling.nl wordt beheerd door Welling Bouw | Onderhoud bv. Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Welling Bouw | Onderhoud bv. Deze disclaimer kan door Welling Bouw | Onderhoud bv worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie

Ondanks het feit dat Welling Bouw | Onderhoud bv de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Welling Bouw | Onderhoud bv is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend

Intellectuele eigendom

Welling Bouw | Onderhoud bv behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Welling Bouw | Onderhoud bv te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid

Welling Bouw | Onderhoud bv, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Welling Bouw | Onderhoud bv aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan Welling Bouw | Onderhoud bv wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.